1. Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Platform Frambo Nederland. 

Onze stichting is opgericht op 23 december 2019 te Den Haag (Statutaire zetel). Wij streven naar een hechte betrokkenheid van de Surinaams-Nederlandse gemeenschap bij de sociaaleconomische ontwikkelingen in Suriname. Onze focus is gericht op de overdracht van kennis en kunde van de Surinaams-Nederlandse gemeenschap naar Suriname. 

 

ANBI 

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting en de stichting is gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

 • Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting 
 • Werkzaamheden van de stichting 
 • Financiën 
 • De manier waarop de stichting geld werft 
 • Het beheer van de financiële middelen 
 • Het functioneren van het bestuur 

 Namens het bestuur van de stichting, 

John Ritfeld 

  

2. Algemene gegevens en bestuur 

 

Algemene gegevens 

Statutaire naam : Stichting Platform Frambo Nederland 

Organisatietype : Stichting 

Opgericht : 23 december 2019 

KvK nummer : 76716457 

Banknummer (IBAN) : NL02ABNA0881721115 

Fiscaal nummer (RSIN) : 860771027 

Bezoekadres : Hengelolaan 1 F, 2545 JA Den Haag 

Telefoonnummer : 06 46177784 

Website : https://stichtingframbonederland.weebly.com 

E-mail : frambonederland@gmail.com  

Werkgebied : Nederland en Suriname 

Doelgroep(en) : Surinamers en Nederlanders met affiniteit voor Suriname

 

Bestuur 

Naam : Ritfeld, John Lucien Ronald 

Titel : Voorzitter 

Bevoegdheid : Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Naam : Zarks, Jo-Ann 

Titel : Secretaris 

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

Naam : Mahawat Khan, Tahiralli 

Titel : Penningmeester 

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

3. Missie, visie en ambitie 

 

Onze missie 

De missie van onze stichting is om het aanwezige menselijke kapitaal onder Surinaamse Nederlanders te inspireren en stimuleren om een krachtige bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling in Suriname. Wij willen een platform bieden voor deze groep om hun verbondenheid met Suriname tot uiting te brengen. 

 

Onze visie 

Suriname heeft een geweldige potentie om snel tot een welvarend land uit te groeien. Daarbij is het in Nederland aanwezige netwerk van mens en kapitaal van eminent belang. Wij willen dat netwerk in kaart brengen door een databank aan te leggen van de aanwezige deskundigheid. 

 

Onze ambitie 

Onze ambitie is dat onze organisatie binnen twee jaar voldoende bekendheid heeft bereikt en betrokken wordt bij minimaal 50% van de projecten op sociaaleconomisch gebied in Suriname. 

 

4. Doelstelling en doelgroep 

 

Doelstelling 

Wij zullen ons in eerste instantie richten op de sociaal zwakkeren en de gemeenschappen die leven in achtergestelde gebieden. Wij streven ernaar dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd in die gebieden en er scholing is voor de werkloze jongeren.  

 

Aanpak 

Onze aanpak is gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid. Investeringen zijn gericht op beroepsgerichte scholing en klein ambachtelijke ondernemerschap. 

In Suriname hebben we zusterorganisaties waarmee we samenwerken om onze projecten te begeleiden. 

 

5. Financiële prognose 2023 

 

Om de doelen te realiseren heeft onze stichting fondsen nodig die wij van donateurs en sponsors verwachten. Hieronder een overzicht van de verwachte baten en lasten: 

Prognose over 2023 

Inkomsten   18.000,00

Uitgaven      18.000,00

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 

 

Jaarrekening, balans en jaarverslag 

Aangezien we in 2023 van start gaan met het werven van inkomsten, zal onze jaarstukken uiterlijk 1 juli 2024 op onze website gepubliceerd worden.

 

6. De manier waarop de stichting geld werft 

 

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving.  

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en social media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. 

 

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.  

 • Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer. 
 • Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! 
 • Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel 
 • Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. 
 • Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 

 

7. Aanvraag ANBI status Stichting

 

Onze stichting heeft een ANBI-status aangevraagd.  

Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over kunt u lezen via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen 

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.  

 

Als Stichting Platform Frambo Nederland door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:  

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. 
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.  

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:  

 • De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 
 • De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 
 • De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
 • De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
 • De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 8. Het beheer en de besteding van het vermogen 

 

Stichting Platform Frambo Nederland is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken:  

 • welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 
 • De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. 
 • Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van dat jaar) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.